Pas deze 8 geheime technieken toe om het permanente gebruik van land te verbeteren:

Pas deze 8 geheime technieken toe om het permanente gebruik van land te verbeteren:

Eind vorig jaar federale wet M42-FZ van 27 december 2009

“bij het invoeren van wijzigingen in de artikelen 2 en 3 van de federale wet” betreffende de inwerkingtreding van de landcode van de Russische Federatie “” en artikel 7 van de federale wet ” Bij het aanbrengen van wijzigingen in wetsbesluiten van de Russische Federatie met betrekking tot het vaststellen van de voorwaarden en procedures voor het verkrijgen van titels op kavels van staats- en stadsbezit. ”

De nieuwe versie van artikel 3, par. 2 van de federale wet (J137-FZ “Over de inwerkingtreding van de RF Land Code” van 25 oktober 2001 luidt als volgt:

“Rechtspersonen met uitzondering van die vermeld in artikel 3, lid 1 van de wet, zetten hun recht van permanent, eeuwigdurend gebruik van percelen om in het recht van erfpacht of nemen dit land in bezit. Religieuze lichamen zullen bovendien hun recht op het recht van gratis beperkt gebruik, indien zij dit wensen, tot 1 januari 2012 in overeenstemming met de regels gespecificeerd in artikel 36 van het gegeven document. ”

Vanaf 1 januari 2013 worden de RFCodeon-administratieve overtredingen aangevuld met artikel 7.34 waarin aansprakelijkheid wordt geïntroduceerd voor het niet voldoen aan de datum en het volgen van de voorgeschreven procedure voor het opnieuw registreren van het recht van permanent, eeuwigdurend gebruik van kavels op het recht van erfpacht of de datum en procedure voor het in bezit nemen van percelen (de straf voor rechtspersonen varieert van 20.000 tot 100.000 roebel).

Maar zelfs de beloofde administratieve vervolging versnelt het proces van herregistratie niet.

Maar hoewel het onderwerp niet nieuw is, zijn er verschillende kwesties die niet rechtstreeks door de wet worden aangepakt, ondanks een gevestigde forensische praktijk:

I. Herregistreren van het recht van permanent, eeuwigdurend gebruik van het perceel waar geen onroerend goed aanwezig is

De inzage in deze kwestie wordt veroorzaakt door een groot aantal weigeringen om het recht op permanent, permanent gebruik van een perceel opnieuw te registreren. Bevoegde autoriteiten noemen het gebrek aan onroerend goed op een perceel de belangrijkste reden. Het is echter noodzakelijk om te begrijpen of dergelijke weigeringen legitiem zijn.

Overeenkomstig artikel 3.

par. 2 van Federale wet FU37-FZ “Bij de inwerkingtreding van de RF Land Code” vanaf 25 oktober 2001, moeten juridische entiteiten hun recht op permanent (eeuwigdurend) gebruik van percelen omzetten in het recht van erfpacht of bezit nemen van percelen , indien zij dit wensen, tot 01 januari 2012 in overeenstemming met de voorschriften bepaald in artikel 36 van de RF Land Code.

Een verwijzing in het gegeven artikel naar de noodzaak om de landtitels opnieuw te registreren in overeenstemming met de regels die zijn vastgelegd in artikel 36 van de RF-landcode gaf aanleiding tot enige onzekerheid over welke specifieke kavels opnieuw moesten worden geregistreerd. Aldus is artikel 36 gewijd aan het verwerven van de titel op percelen in staatseigendom of stadsbezit waarop gebouwen, structuren en bouwwerken zich bevinden.

En hoe moet men eigenaar worden van die percelen (het recht van permanent, eeuwigdurend gebruik) waar zich geen onroerend goed bevindt? Wat zijn de richtlijnen voor deze gevallen?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we ons wenden tot de bestaande forensische praktijk

Gelet op de geschillen in verband met de conversie door rechtspersonen van hun recht op permanent (eeuwigdurend) gebruik van kavels op het recht van erfpacht of verwerving van kavels, wordt de rechtbank aanbevolen rekening te houden met dat in overeenstemming met artikel 3, lid 2 wet “Bij de inwerkingtreding van de RF-landcode” hebben de partijen aan wie percelen waren toegewezen vóór de inwerkingtreding van de RF-landcode, het recht om te kiezen tussen erfpacht of grondverwerving in overeenstemming met de procedure die is vastgelegd in de regels van artikel 36 van de RF Land Code ongeacht de doeleinden waarvoor de genoemde percelen aan hen waren toegewezen (punt 1 van Resolutie a – 11 over enkele kwesties in verband met de toepassing van de Landwetgeving “uitgegeven door het Plenum van RF Supreme Arbitration Court vanaf 24 maart 2005).

Een identieke administratieve proceduretitel voor respectieve percelen impliceert niet dat artikel 3, par.

2 van Wet # 137 FZ en artikel 36 van de RF Land Code regelen dezelfde relaties van het verwerven van grond als particulier bezit door gevestigde belangen.

Artikel 36 van de RF-landcode bepaalt de volgende voorwaarden voor grondaankoop: het bezit van een gebouw, structuur of gebouw, het uitzonderlijke karakter van het recht op privatisering of erfpacht, essentieel voor het gebruik van een onroerend goed.

Artikel 3, lid 1 2 van federale wet # 137-FZ van 25 oktober 2001 bepaalt speciale voorwaarden voor grondverwerving als privé-eigendom – een permanent (eeuwigdurend) landgebruik, tijdslimieten die aan de landgebruiker worden opgelegd om een toekomstige wijze van landgebruik te kiezen.

Het ontbreken van een onroerendgoedobject op een betwist perceel van de aanvrager kan geen belemmering vormen voor zijn omzetting van het recht op permanent (eeuwigdurend) eigendom (resolutie # A19-4880 / 08-55-F02-3740 / 08 van FAC BSO van 11 augustus 2008 met betrekking tot zaak #D 19-4880 / 08-55).

Soortgelijke conclusies zijn opgenomen in:

1. Resolutie van Presidium van RF SAC # 14711/05 van 21 maart 2006

Teresa Palmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *